تلفن همراه

ویدئو: وزیر جدید ارتباطات: نمیشود خدمات ثابت بماند ولی هزینه ها افزایش پیدا کند


​​