باندپهن

هزینه اتصال به شبکه زیرساخت دقیقه‌ای شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت مصوب کرد هزینه اتصال به شبکه زیرساخت به جای اجاره ماهانه هر لینک E1، بر حسب دقیقه محاسبه شود.
 
 
به گزارش فارس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 172 مورخ 3/6/1392 درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت را مبنی بر دریافت هزینه اتصال به شبکه زیرساخت بر حسب دقیقه در سقف تعرفه مصوب جلسه شماره 43 کمیسیون و موافقت سازمان در این خصوص را بررسی و نظر سازمان را مورد تایید قرار داد.
 
در گذشته در سال 1387 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 43 مصوب کرده بود که سقف تعرفه اتصال به شبکه زیرساخت به ازای هر لینک E1 اخذ شود.
 
در این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سقف تعرفه اتصال به شبکه زیرساخت را به ازای هر لینک E1 ماهانه مبلغ بیست و هفت میلیون و هشت صد هزار ریال تعیین کرده بود.
 
در ادامه مصوبه آمده است: براین اساس شرکت ارتباطات زیرساخت می‌تواند تعرفه خود را تا این سقف تعیین و اجرا کند و به اطلاع سازمان برساند. این تعرفه فقط برای ارتباطات داخلی است.

​​