تلفن همراه

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره تعرفه سیم کارت دایمی همراه اول

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 166 خود در تاریخ 30 خرداد 92 تعرفه سیم کارت دایمی همراه اول با تضمین شرکت ارتباطات را بررسی و آن را تصویب کرده است.
 
 
بر اساس اطلاعات سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران می تواند بر اساس موافقتنامه پروانه حداکثر مبلغ سیصد و شصت هزار ریال به عنوان تضمین پرداخت از متقاضیان خرید سیم کارت دایمی علاوه بر تعرفه اتصال که همان مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال مندرج در موافقتنامه است، دریافت کند.
 
دارنده پروانه می تواند در صورت درخواست مشترک و توافق وی مبلغی را به عنوان هزینه رومینگ بین الملل در زمانی که مشترک متقاضی استفاده از خدمات رومینگ باشد، دریافت کند و پس از مراجعت و تسویه حساب الباقی سپرده خود را دریافت کند.
 
تاکید می شود دریافت مبلغ مذکور کاملآً اختیاری بوده و دارنده پروانه نباید تحت هیچ شرایطی از جمله در زمان تقاضای دریافت سیم کارت و یا حین اشتراک وی را مجبور به پرداخت مبلغ تضمین خدمات رومینگ کند.

​​