باندپهن

رگولاتور از تدوين استراتژي صدور پروانه نسل جديد تلفن‌همراه خبرداد

amidiyan.jpg

همزمان با نوزدهم آذرماه، دهمين سالروز تاسيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، دكتر علي‌اصغر عميديان معاون وزير و رئيس سازمان در گفتگو با روابط عمومي از تدوين استراتژي صدور پروانه نسل جديد تلفن‌همراه در آغاز دهه دوم فعاليت سازمان خبر داد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي با اشاره به اتمام دوره حفاظت اپراتور سوم تلفن‌همراه در پايان مردادماه 93 گفت: شرايط و ضوابط نحوه صدور مجوز ارتقاء شبكه هاي موجود تلفن‌همراه به نسل‌هاي بالاتر تنظيم شده و در آينده نزديك جهت تصميم‌گيري به كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارائه خواهد شد. در اين شرايط و ضوابط ضمن تعيين زيرساخت‌هاي مورد نياز در طيف فركانسي براي اپراتورها و شرايط عمومي صدور مجوز، شرايط اختصاصي هر اپراتور تلفن‌همراه نيز تنظيم و پيشنهاد خواهد شد. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر ضرورت رعايت شرايط رقابتي، از عملكرد اپراتورهاي موجود به عنوان يكي از شاخص‌هاي ارزيابي اپراتورها براي صدور مجوز ياد كرده و افزود: پايبندي به تعهدات پروانه‌هاي صادره، انجام به موقع تعهدات مالي و پرداخت حق السهم دولت، تبعيت از مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و دستور العمل‌هاي صادره  از سوي سازمان و استفاده بهينه از منابع كمياب در اختيار از ديگر مواردي است كه به عنوان شاخص‌هاي ارزيابي حاكميت از عملكرد اپراتورها در صدور پروانه‌هاي جديد مد نظر خواهد بود  
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با تاكيد بر ضرورت رعايت شرايط رقابتي، از عملكرد اپراتورهاي موجود به عنوان يكي از شاخص‌هاي ارزيابي اپراتورها براي صدور مجوز ياد كرده و افزود: پايبندي به تعهدات پروانه‌هاي صادره، انجام به موقع تعهدات مالي و پرداخت حق السهم دولت، تبعيت از مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و دستور العمل‌هاي صادره  از سوي سازمان و استفاده بهينه از منابع كمياب در اختيار از ديگر مواردي است كه به عنوان شاخص‌هاي ارزيابي حاكميت از عملكرد اپراتورها در صدور پروانه‌هاي جديد مد نظر خواهد بود.
وي در ادامه گفت: به منظور حفظ شرايط رقابتي و ارزش اقتصادي پروانه و ميزان بازار قابل جذب براي خدمات جديد در قالب شبكه‌هاي نسل جديد در خصوص تعداد اپراتورها تصميم‌گيري خواهد شد كه اين موضوع به همراه شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد اپراتورها، مولفه‌هاي رقابت براي دريافت مجوز توسط اپراتورهاي موجود خواهد بود. 
 
دبير كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات همچنين اظهار داشت: تمايز خدمات ارائه شده در نسل‌هاي آتي تلفن همراه  و خدماتي كه در حال حاضر توسط اپراتورهاي نسل 2 ارائه مي‌شود و منابع فركانسي موجود مي‌تواند زمينه تعريف و حضور اپراتورهاي مستقل را نيز فراهم كند كه در اينصورت اپراتورهاي جديد حق سهامداري مشترك با هيچيك از اپراتورهاي موجود را نخواهند داشت. 
 
وي در ادامه افزود: از آنجايي كه تجهيزات موجود در بازار بصورت چند منظوره توليد مي‌شوند، نصب و بكارگيري اين تجهيزات توسط اپراتورهاي موجود هيچگونه تعهدي براي صدور مجوز نسل‌هاي بالاتر براي حاكميت ايجاد نخواهد كرد و سازمان صرفاً در چهار چوب سياست‌هاي اخيرالذكر بر اساس مصوبات كميسيون و بررسي عملكرد اپراتورهاي موجود نسبت به صدور مجوز ارائه خدمات نسل‌هاي جديد اقدام خواهد نمود.
 
دكتر عميديان در پايان گفتگو اظهار نمود: فضاي ارائه خدمات نسل جديد در بخش تلفن همراه و ايجاد دسترسي باند پهن براي مشتركين موجب گسترش خدمات كاربردي و محتوايي گرديده و در اين فضا بازيگران مختلف اعم از توليدكنندگان محتوا و ارائه‌كنندگان خدمات و كاربرها در يك فضاي رقابتي حضور خواهند يافت و مقررات‌گذاري و اعمال حاكميت و همراهي با دولت و تبعيت از مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور بخش بسيار مهم تر از قبل خواهد بود. بديهي است كه در اين فضاي رقابتي حفظ حقوق متقابل و تعامل مناسب و حمايت از مصرف كنندگان مورد تاكيد اين سازمان خواهد بود.

​​