آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اهداف دولت در حوزه IT در سال 94: اینترنت 500 و اینترانت 2000 گیگ+ جدول

منبع: Fars News
براساس نظام پایش شاخص‌های ICT کشور، در سال 94 باید پهنای باند اینترنت بین‌الملل 500 Gbps، پهنای باند اینترنت داخلی 2000 Gbps و سرانه ظرفیت مشترک به ازای هر نفر 832 Kbps باشد و 40 مرکز داده داخلی نیز در کشور فعال باشند.
 
 
مجموعه کلیدی شاخص های نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور منتشر شد.
 
تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تکالیفی را در خصوص نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور مقرر کرده است.
 
از این رو با استناد به اسنادی از جمله مصوبات هیات وزیران و قانون برنامه پنجم توسعه، برای شاخص های ICT در سال 94 نقطه هدف تعیین شده که باید در پایان برنامه پنجم محقق شده باشند.
 
تکالیف این نظام برای توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات به شرح زیر است: 
 
 
عنوان شاخص واحد

اندازه

گیری

وضعیت

در سال

پایه

1389

1390 1391 1392 1393 وضعیت

در سال

هدف

1394

دستگاه مسئول دستگاه همکار مرجع شاخص
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به

شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

باندپهن با حداقل سرعت 512 کیلو

بیت بر ثانیه 

درصد 2.2 6.52 17.39 28.6 39.13 60 مرکز آمار ایران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبه هیات وزیران
پهنای باند اینترنت بین الملل گیگابیت بر ثانیه 26.8 42.5 72.38 200 400 500 شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد قانون برنامه پنجم توسعه
پهنای باند اینترنت داخلی گیگابیت بر ثانیه 320  435 550 1200 1500 2000 شرکت ارتباطات زیرساخت ندارد قانون برنامه پنجم توسعه
سرانه ظرفیت مشترک کیلو بیت بر ثانیه به ازای هر نفر 45.3 58.7 252 445.3 638.6 832 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شرکت مخابرات ایران و شرکت های PAP قانون برنامه پنجم توسعه
تعداد مراکز داده داخلی فعال مرکز 3 10 26 32 36 40 سازمان فناوری اطلاعات ایران شرکت ارتباطات زیرساخت قانون برنامه پنجم توسعه، بسته اجرایی
میزان در دسترس بودن سرویس های مراکز داده داخلی درصد 95 99 99 99.5 99.9 99.99 سازمان فناوری اطلاعات ایران دارندگان پروانه مرکز داده قانون برنامه پنجم توسعه
نسبت سرویس های اینترنت باند پهن که با توافقنامه سطح سرویس ارائه می شوند درصد 0 20 40 60 80 100 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  شرکت مخابرات ایران، شرکت های PAP قانون برنامه پنجم توسعه
 

 

۱ دیدگاه


​​