بازار سرمایه

سهم سه‌هزار ميليارد توماني فناوري اطلاعات و ارتباطات

بودجه فاوا در لايحه بودجه سال 93 دو برابر شد

منبع: عصرارتباط

لايحه 782 هزار ميليارد توماني بودجه سال 93 در حالي از سوي دولت به مجلس ارايه شده كه حدود سههزار ميليارد و 300 ميليون تومان از اين رقم به فناوري اطلاعات و ارتباطات اختصاص داده شده است.

اين در حالي است كه سال گذشته يكهزار ميليارد و 500 ميليون تومان براي حوزه فاوا تصويب شده بود. اگرچه سال گذشته رقم تصويب شده بودجه فاوا از رقم پيشنهادي دولت بسيار كمتر بود، اما همان رقم تصويبشده نيز بهطور كامل تخصيص نيافت.

امسال دولت رقم سههزار ميليارد و 300 ميليون تومان را براي بودجه فاواي كشور پيشنهاد داده است كه حدود دوهزار و 500 ميليارد تومان آن به بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بقيه به ساير برنامههايICT  در ديگر دستگاههاي اجرايي اختصاص دارد. در صورت تصويب شدن و تخصيص يافتن پيشنهاد دولت، اين رقم دو برابر رقم بودجه تصويبشده حوزه فاواي سال گذشته محسوب ميشود.

 

 حمايت روحاني از فناوري اطلاعات

شايد هنگامي كه دولت يازدهم بودجه سال 93 را پس از هشت سال بدقولي در وقت قانوني تقديم مجلس كرد، هيچيك از اعضاي كابينه دولت تصور نميكردند اين لايحه چنين واكنشهايي جنجالي بهدنبال داشته باشد؛ واكنشهايي كه به انتقاد صرف از رديفهاي بودجه و نوع محاسبه ختم نشد و به تهديد به استعفاي نمايندگان تا صحن مجلس كشيده شد.

اين جنجالها اگرچه استان خوزستان و مشكلات اين استان را نشانه ميگرفت، اما بر ساير عرصهها نيز نفوذ داشته است، بهطوريكه يكي از انتقادهاي اين طرح، حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مورد توجه قرار داده است.

حسن روحاني در هنگام تقديم لايحه بودجه اگرچه از تورم و ركورد بهعنوان معضلات كشور بسيار گفت، اما از عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز غافل نماند و در سخنراني پيش از تحويل لايحه بر اين حوزه تاكيد كرد و گفت: «عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از اولویتهای دولت در سال آینده است.»

وي افزود: «دولت قصد دارد برنامههای این بخش را توسعه فزاینده دهد و منابع مالی آن نیز خوشبختانه از خود بخش تأمین خواهد شد. حضور بخش خصوصی بهطور گسترده و جوانان بهویژه فارغالتحصیلان دانشگاهها، از مزیتهای مهم این بخش محسوب میشود که از آن در جهت افزایش اشتغال و درآمد برای جوانان عزیز بهره خواهیم برد.»

با وجود تاكيد رياستجمهوري در خصوص توجه به فناوري اطلاعات و ارتباطات در لايحه بودجه 93، رقم بودجهICT در اين لايحه همانند گذشته متمركز نيست. اگرچه برخي از مسئولان معتقدند فقدان زمان كافي براي بودجهريزي از يكسو و چالشهاي پيش رو در كشور مانع از آن شد تا دولت اولين بودجه خود را آنطور كه ميپسندد، ببندد و اميدوارند در تدوين بودجه سال 94 اين خلأ جبران شود.

با وجود اين انتقادها و نداشتن تمركز كافي، پروژههاي متعددي در حوزه دولت الكترونيكي درنظر گرفته شدهاند. بسياري از اين برنامه‌‌ها بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه تعريف شدهاند و بهنوعي ادامهدهنده طرحهاي تعريفشده از سال گذشته هستند.

 

  ICT  در ماده واحده

لايحه بودجه 93 در ماده واحدهاي با 20 تبصره تنظيم شده است و چهار پيوست در كنار آن قرار گرفتهاند. در ميان 20 تبصره موجود، بهجز تبصره 12 كه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ميپردازد، در سه تبصره ديگر به برنامههاي مرتبط با دولت الكترونيك اشار شده كه بهطور مستقيم يا غيرمستقيم اين بخش را مورد توجه قرار داده است.

در ماده واحده تبصره 5 بند ح آمده است: «بهمنظور تحقق بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوري و اختراعات و...، صندوق توسعه ملي مكلف است همارز ريالي مبلغ دويست ميليون دلار براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي بابت حمايت از شركتهاي دانشبنيان بهصورت تسهيلات اختصاص دهد. همچنين در بند ن از تبصره 12 به هوشمندسازي مدارس در وزارت آموزش و پرورش و نحوه تخصيص بودجه پرداخته شده است.

از سوي ديگر، در بند و تبصره 17 نيز به بحث مراقبتهاي الكترونيكي پرداخته شده و آمده است: «به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور اجازه داده ميشود زندانياني كه به مرخصي اعزام ميشوند يا در زندانهاي باز موسسات صنعتي كشاورزي و خدماتي اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شريط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكي قرار ميدهند و... تعرفه استفاده از تجهيزات مذكور روزانه سي هزار ريال تعيين ميشود كه توسط سازمان زندانها از استفاده كننده اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري كل كشور واريز ميشود.»

 

 اعتبارات دستگاههاي اجرايي بر حسب برنامه

در اين لايحه، اعتبارات دستگاههاي اجرايي بر حسب برنامه مشخص شدهاند. استخراج برنامههاي مرتبط با فناوري اطلاعات حاكي از آن است كه بيش از 20 دستگاه برنامههايي در زمينه ICT دارند كه بسياري از برنامههاي تعريفشده با برنامههاي بودجه 92 انطباق دارد و صرفا ميزان رشد آنها متفاوت است. در اين ميان ميتوان به برنامههايي در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان ثبت احوال، نيروي انتظامي، سازمان گمرك و سازمان امور مالياتي اشاره كرد كه در جدول زير آمده است. مرمت آرشيو الكترونيكي اسناد سجلي، برنامه جامع اطلاعات املاك و كاداستر، برنامه تجارت الكترونيكي گمرك، برنامه مديريت اطلاعاتي سازمان امور مالياتي، برنامه سامانههاي جامع رايانهاي و شبكههاي ارتباطي ناجا و غيره از جمله اين برنامهها هستند.

 

 اعتبارات رديفهاي متفرقه

لايحه بودجه سال 93 همانند سنوات گذشته بخشي با عنوان اعتبارات رديفهاي متفرقه در اختيار دارد. بررسي اين بخش نشان ميدهد كه بيش از 57 ميليارد تومان به حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين بخش اختصاص دارد (بدون احتساب وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و شوراها). در اين بخش براي نيروي انتظامي در بحث گواهينامههاي هوشمند و كارت هوشمند خودرو، سازمان ثبت احوال در بحث صدور كارت هوشمند ملي و غيره اعتباراتي تعريف شده است.

 

 حمايت از توسعه علوم و فناوريهاي نوين

برنامه حمايت از توسعه علوم و فناوريهاي نوين در جدول اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي ملي در سال 93 در قالب جدولي مشخص شده است. در اين بخش اعتبار درنظر گرفته شده در حوزه گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات در 18 دستگاه مشخص شده كه در جدول زير آمده است.

 

 برنامههاي پژوهشي در كجاي IT قرار مي‌‌گيرد؟

در لايحه بودجه سال 92 برنامههايي با عنوان برنامه مديريت و راهبري علم و فناوري و همچنين برنامه تعامل و انتشار علم و فناوري تعريف شده و رقمهايي در اين بخش براي هر دستگاه درنظر گرفته شده است. با توجه به آنكه امكان جداسازي طرحهاي مربوط به فناوري اطلاعات و ارتباطات با ساير بخشهاي فناوري ممكن نيست، رقم مربوط به اين برنامهها بهعنوان بودجه IT محاسبه نشده است. همچنين بودجه مربوط به پاركهاي فناوري بهدليل دشواري حيطه فعاليت اين پاركها در عرصه فناوري اطلاعات و شركتهاي حوزه در اين گزارش درنظر گرفته نشده و صرفا بودجه متفرقه و برنامهاي لحاظ شده است.


​​