رگولاتوری

صدا و سیما 300 میلیارد بودجه وزارت ارتباطات را به جیب زد

صدا و سیما موفق شد در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی لایحه بودجه سال 93 مبلغ 300 میلیارد تومان از بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تصاحب کند.
به گزارش عصر ارتباط، براساس تبصره الحاقی کمیسیون تلفیق، مبلغ 300 میلیارد تومان از محل اعتبارات بند (44) ردیف 530000 برای سیگنالرسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش سیگنالرسانی در سطح کشور با کمک فیبر نوری و لینک فرستندههای سیگنالرسان به سازمان صدا و سیما اختصاص مییابد تا از طریق وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کند.
در این پروژه باید 555 ایستگاه راهاندازی شود که شروع آن سال 92 و سال اتمام آن 94 است. در طول مدت برنامه پنجم در سال 92 مبلغ 30 میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شده بود و در لایحه بودجه سال 93 نیز مبلغ 22 میلیارد و 500 میلیون تومان برای آن برآورد شده بود.
هزینه کل پروژه سیگنالرسانی زمینی به ایستگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش سیگنالرسانی در سطح کشور با کمک فرستندههای سیگنالرسان 1700 میلیارد تومان برآورد شده است که بايد تا سال 94 در مجموع مبلغ 972 میلیارد تومان آن از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت تخصیص یابد.
این مبلغ در واقع یکچهارم بودجه ردیفهای متفرقه با مبلغ 1200 میلیارد تومان بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهویژه شرکت ارتباطات زیرساخت برای هزینهکرد آن بابت توسعه شبکه زیرساخت حساب باز کرده بودند و ممکن است وعدههای دولت در نخستین سال کاری را برای توسعه زیرساخت ارتباطی کشور محقق نکند.
توجیههای سازمان صدا و سیما در مجلس درخصوص قطع سیگنال ماهوارهها برای شبکههای تلویزیونی ایران و روند توسعه سریعتر آن باتوجه به تکنولوژی روز و گذر از تلویزیون آنالوگ به دیجیتال از جمله دلایلی بود که توانست نمایندگان مجلس را در کمیسیون تلفیق برای تخصیص منابع بیشتری از بودجه سال 93 وزارت ارتباطات به این پروژه، قانع کند.
این درحالی است که وزارت ارتباطات در نخستین سال دریافت مصوبه مجلس برای برخورداری از صددرصد درآمدهای اپراتورهای زیرمجموعه خود هم نتوانست دولت را قانع کند و تنها 60 درصد آن پیشبینی شده و ممکن است برداشتهای متعدد از روی آن موجب محققنشدن اهداف این وزارتخانه در سال سوم برنامه پنجم شود.
دولت در تدوین لایحه بودجه سال 93 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با پیشبینی اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان به این وزارتخانه موافقت نکرد و آن را به رقمی حدود 2500 تومان کاهش داد.
پیش از این نیز کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق بودجه 93 در مجلس تصویب کرد که از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبلغ یکصد میلیارد تومان به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ذیل آن یعنی مرکز ملی فضای مجازی اختصاص یابد.
به این ترتیب، از مجموع 2500 میلیارد تومان ردیفهای بودجهای پیشبینی شده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تلفیق مبلغ 400 میلیارد تومان آن را برای دستگاههای خارج از وزارت ارتباطات پیشبینی کرده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کوتاه زمان باقی مانده تا پایان تصویب لایحه بودجه سال 93 در مجلس فرصت دارد تا با لابیهای فراوان بتواند مبلغ پیشبینی شده برای پروژه صدا و سیما را در سال نخست فعالیت دولت یازدهم کاهش دهد.
 

​​