آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دستورالعمل جدید دولت برای وزارت ارتباطات ابلاغ شد؛ نقدینگی برای توسعه از راه میرسد

سهم هریک از شرکتهای موضوع بند (ب) ماده (۱) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال ۱۳۹۳ مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
 
 
هیأت ‌وزیران در جلسه 28/12/1392 به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آئین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
 
ماده1ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
 
الف ـ وجوه اداره شده: اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد.
 
ب ـ واگذارنده اعتبار: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات.
 
ج ـ بانک عامل: بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
 
د ـ سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.
 
ماده2ـ سهم هریک از شرکتهای موضوع بند (ب) ماده (1) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 1393 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.
 
ماده3ـ اعتبارات موضوع این آئین‌نامه بابت سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقاء کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه‌های نرم‌افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرحهای تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای، اشتغال‌ آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار بخشهای تعاونی و خصوصی می‌باشد.
 
ماده4ـ واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آئین‌نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
 
ماده5 ـ بررسی و تصویب طرح‌ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمینات و گردش‌کار و نظارت بر حسن اجراء بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.
 
تبصره1ـ مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراء می‌باشد.
 
تبصره2ـ کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
 
تبصره3ـ نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر براساس آئین‌نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 6/7/1390 می‌باشد.
 
ماده6 ـ ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را براساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می‌نماید.
 
ماده7ـ بانک عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نماید که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
 
تبصره ـ اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن و ماده (3) این آئین‌نامه مجدداً به صورت تسهیلات در اختیار بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.
 
ماده8 ـ بانک عامل موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آئین‌نامه را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گزارش نماید.
 
ماده9ـ نظارت برحسن اجرای این آئین‌نامه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.

​​