امنیت

خدمات انفورماتیک ISMS دریافت کرد

شرکت خدمات انفورماتیک گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO 27001 را در استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در حوزه راهبری شبکه­‌ها و سامانه‌های بانکی کشور اخذ کرد.
 
 
استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO 27001 در دامنه‌ای تحت عنوان "راهبری شبکه‌ها و سرویس‌های بین بانکی و بانکی"، در راستای دستیابی به اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه امنیت اطلاعات بانکی و تحقق بخشی از اهداف استراتژیک شرکت از جمله "مدیریت امنیت و کیفیت در راهبری سامانه‌های حاکمیتی بین بانکی"، "تدوام کسب و کار شرکت" و نیز "کسب مزیت رقابتی با ارائه سرویس‌های امن و پایدار "، از سال 1391  آغاز شد.
 
استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) در شرکت خدمات انفورماتیک بزرگترین پروژه پیاده‌سازی ISMS از نظر حوزه تحت پوشش در ایران است که با تایید سرممیزین رسمی و اخذ گواهینامه بین­المللی استاندارد در اردیبهشت 1393 با موفقیت به انجام رسید.
 
پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و دریافت گواهینامه بین المللی ISO 27001 در حوزه راهبری سرویس ها و شبکه های بانکی تایید دیگری بر اعتبار و نقش ویژه شرکت خدمات انفورماتیک در ارائه سرویس های امن و پایدار بانکی است که در نهایت تثبیت جایگاه شرکت در صنعت بانکی و افزایش قدرت رقابت با رقبای داخلی و خارجی را به همراه دارد.
 
 

​​