تلفن همراه

ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، شفاف سازی شد

براساس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2 ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 188 مورخ 4 خرداد 93 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه، شفاف سازی شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 188 خود، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن اراﻳﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺸﺨﻮان دوﻟﺖ و ﻧﺤﻮه ﮔﺴﺘﺮش اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ و اراﻳﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن، مقرر شد در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﻳﻪ در دﻓﺎﺗﺮ و ﺳﻬﻢ اﭘﺮاﺗﻮر از اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ اﭘﺮاﺗﻮر، ﻓﻘﻂ از ﻣﻴﺰان ﺳﻬﻢ اﭘﺮاﺗﻮر درﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﻬﻢ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺣﻖ اﻟﺴﻬﻢ دوﻟﺖ از درآﻣﺪ اﭘﺮاﺗﻮر، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .ً 
 
ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن تنظیم مقررات، ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و وزارت ﻛﺸﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﻴﺸﺨﻮان دوﻟﺖ اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ.
 
 

​​