آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺟﺎره ﻟﻴﻨﻚ‌ﻫﺎي ﻛﻢ‌ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ مشخص شد

براساس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 1 ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 167 ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت که در آخرین روز خردادماه سال جاری برگزار شده، ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺟﺎره ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻛﻢ‌ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ مشخص شد. 
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ را ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻚ را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد.
 
براین اساس، ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺟﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻟﻴﻨﻚ ﻫﺎي ﻛﻢ ﺳﺮﻋﺖ و ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﺳﺮاﺳﺮي ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ، به ازای ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻚ E1 ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ 6 ﻟﻴﻨﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻛﻢ ﺳﺮﻋﺖ (LSL)، ماهیانه یک میلیون تومان، تعرفه ماهیانه ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻚ E1 ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ 16 ﻟﻴﻨﻚ ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﻛﻢ ﺳﺮﻋﺖ ماهیانه یک میلیون و 500هزار تومان و ﻫﺮ ﻟﻴﻨﻚ ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ ATM ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ دو ﻣﮕﺎبیت (HSL)، ماهیانه 2 میلیون تومان تعیین شد.
 
براساس این مصوبه، ﺷﺮﻛﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اوﻟﻴﻪ اي ﻣﻌﺎدل 30 درصد ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺗﺼﺎل(Connection Fee) از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن اﺧﺬ کند. 
 
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﻜﻞISUP ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﺎي ﺳﻴﮕﻨﺎﻟﻴﻨﮕﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس SCCP را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 10 درصد ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

​​