آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت جابجایی ﺷﻤﺎره بین اپراتورهای ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 189 ﻣﻮرخ 18 خرداد 93، ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻔﺎد آن را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮد :
 
اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﭘﺬﻳﺮي 
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه 
 (Mobile Number Portability)
 
ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻒ و د ﻣﺎدة 5و 3 ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺎره وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮﻳﻲ و 4 ﺑﻨﺪ ﻣﺎده 6 اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮﻳﻲ، اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﭘﺬﻳﺮي ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ و از ﺗﺎرﻳﺦ اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ .
 
ﺗﻌﺎرﻳﻒ 
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن: ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ارﺗﺒﺎﻃﺎت 
ﺳﺎزﻣﺎن: ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﻳﻮﻳﻲ 
اﭘﺮاﺗﻮر : دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه از ﺳﺎزﻣﺎن 
ﻣﺸﺘﺮك: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ اﭘﺮاﺗﻮر راﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺷﺘﺮاك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﻳﺮي ﺷﻤﺎرة ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه: ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻚ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻤﺎرة ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد . 
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺎﻳﻪ: اﭘﺮاﺗﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮاي ﺑﺎر اول ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﺮده و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺣﺮاز ﻫﻮﻳﺖ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ داده اﺳﺖ و ﺳﻨﺪ اﺷﺘﺮاك درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ .
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا: اﭘﺮاﺗﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﻚ اﭘﺮاﺗﻮر، ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﺮا ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻤﺎرة ﺧﻮد .دارد
اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه: اﭘﺮاﺗﻮري ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك در ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره از ﺧﺪﻣﺎت وي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻤﺎرة ﺧﻮد، از ﺧﺪﻣﺎت اﭘﺮاﺗﻮر دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ .
ﻣﺮﻛﺰﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره: ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺮﺟﻊ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﻃﻼﻋﺎ ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﻓﻌﺎل: ﺳﻴﻢ ﻛﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك آن در ﺷﺒﻜﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 
ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ 
-3-1 ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺳﻴﻢﻛﺎرتﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
-3-2 ﺑﺮا ي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ، ﻣﺸﺘﺮك داراي ﺳﻴﻢﻛﺎرت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ را ﺧﻮد ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا اراﺋﻪ .ﻛﻨﺪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك را ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺣﺼﻮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮك و ﺑﺮﻗﺮاري ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﺟﺮا ﻛﻨﺪ. 
-3-3 ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ) 2( ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
-3-4 اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺮاي ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ) 3( ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻌﺎلﺳﺎزي ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﺑﺎﺷﺪ. 
-3-5 اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد و ﺑﺮﻗﺮاري ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، از ﻣﺸﺘﺮك درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ. 
-3-6 اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ، ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن رﺳﻴﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻨﺪ. 
-3-7 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫﺎي 3-6و 3-5 را ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ. 
-3-8 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺷﻤﺎره ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﺷﺘﺮاك ﺑﻪ را ﺧﻮد دﻳﮕﺮي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ از را ﻛﺎر ﻃﺮﻳﻖ اﭘﺮاﺗﻮر  ﻪﭘﺎﻳ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
-3-9 اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺧﻮد، ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻛﻨﺪ. 
-10- 3 ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻴﺮ ( ﺳﻴﻢﻛﺎرت داﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت داﺋﻤﻲ و ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت اﻋﺘﺒﺎري) اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ . 
-11- 3 ﺗﺎﻳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﻣﺸﺘﺮك، ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻴﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه :1 در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮك از ﻃﺮف اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﻢ ﻛﺎرت ﻣﺸﺘﺮك در ﺷﺒﻜﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا، اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪﻣﺎت روﻣﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ. 
ﺗﺒﺼﺮه :2 در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺸﺘﺮك داراي ﺳﻴﻢﻛﺎرت داﺋﻤﻲ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ، اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺻﻮرﺗﺤﺴﺎب ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت-ﺣﺴﺎب ﺻﺎدر ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ . 
ﺗﺒﺼﺮه :3 در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر، از ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ، اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺬﻳﺮا ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ .
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﺮاﺗﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﺪه اﻗﺪام ﻛﻨﺪ . 
-12- 3 ﻛﻠﻴﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ، ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر در ﺧﺼﻮص ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻨﺪ. 
-13- 3 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره را در ﭼﺎرﭼﻮب اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻳﺠﺎد کﻨﺪﻛﻠﻴﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻤﺎره را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ. 
-14- 3 ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره، ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. 
-15- 3 ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از راه اﻧﺪازي ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺮاﺑﺮد ﺷﻤﺎره و ﺷﺮوع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن، ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ. 
-16- 3 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اﺳﺖ. 

​​