آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

رگولاتوری مرکز مدیریت ترابرد شماره راه‌اندازی می‌کند

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، رگولاتوری را موظف کرده است مرکز مدیریت ترابرد شماره (MNP) را راه‌اندازی کند.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، طبق مصوبه این کمیسیون درخصوص اصول حاکم بر MNP، تصمیم‌گیری درخصوص شمار‌ های مشترکینی که بعد از ترابرد شماره، طبق مقررات موجود غیرفعال محسوب می‌شود، به عهده رگولاتوری است و رگولاتوری موظف است حداقل سه ماه قبل از راه‌اندازی مرکز مدیریت ترابرد شماره و شروع ارایه خدمات، دستورالعمل اجرایی این مقررات را با مشورت اپراتورها تهیه و پس از تصویب در کمیسیوم، برای اجرا به تمامی اپراتورها ابلاغ کند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به استناد بند الف و د ماده ۳ و ۵ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات، اصول حاکم بر ارایه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه (MNP) را تصویب کرده است.
فرایندی که طی آن مشترک یک اپراتور با حفظ شماره می‌تواند اپراتور خود را تغییر دهد، ترابردپذیری شماره (MNP) نامیده می‌شود.
طبق این مصوبه ترابرد شماره فقط برای سیم کارت‌های فعال امکان‌پذیر است و برای انجام عملیات آن، مشترک دارای سیم‌کارت فعال باید درخواست خود را به صورت الکترونیکی یا با مراجعه حضوری به اپراتور پذیرا ارایه کند. اپراتور پذیرا نیز موظف است درخواست مشترک را براساس دستورالعمل اجرایی که توسط رگولاتوری ابلاغ خواهد شد، تا حصول نتیجه نهایی و تکمیل عملیات ترابرد شماره مورد درخواست مشترک و برقراری خدمت پیگیری و اجرا کند.
هر مشترک برای هر شماره می‌تواند حداکثر دو بار در سال تقاضای ترابرد شماره داشته باشد و اولین تقاضای مشترک برای ترابرد شماره باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ فعال‌سازی سیم‌کارت باشد.
همچنین اپراتور پذیرا می‌تواند به ازای هر درخواست ترابرد شماره از طرف مشترک و همچنین پس از تکمیل عملیات ترابرد و برقراری خدمت، مبالغی را که به تصویب کمیسیون رسیه و توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، از مشترک دریافت کند.
اپراتور پذیرا باید به ازای هر بار عملیات ترابرد، مبالغی را که به تصویب کمیسیون رسیده و توسط سازمان ابلاغ خواهد شد به سازمان و اپراتور باید پرداخت کند.
رگولاتوری موظف است حداقل سه ماه قبل از شروع ارایه خدمات ترابرد شماره، مبلاغ مندرج در بندهای ۳-۵ و ۳-۶ را به کمیسیون پیشنهاد دهد.
در صورتی که مشترک شماره ترابرد شده بخواهد اشتراک خود را به دیگری انتقال دهد، صرفا باید این کار را از طریق اپراتور پایه انجام دهد و این کار منوط به تسویه حساب با اپراتور پذیرا خواهد بود.
اپراتور پذیرا نیز موظف است به مشترک ترابرد شده، صرفا با همان تعرفه و کیفیت خدمات ارایه شده به سایر مشترکین خود، خدمات ارایه کند.
همچنین ترابرد شماره فقط به صورت نظیر به نظیر یعنی سیم‌کارت دایمی به سیم‌کارت دایمی و سیم‌کارت اعتباری به سیم کارت اعتباری امکان‌پذیر است و تایید درخواست ترابرد مشترک، توسط اپراتور فرستنده منوط به تسویه حساب بین اپراتور فرستنده و مشترک است. البته در فاصله زمانی تایید درخواست ترابرد شماره مشترک از طرف اپراتور فرستنده تا فعال شدن سیم کارت مشترک در شبکه اپراتور پذیرا، اپراتور فرستنده حق ندارد خدمات خود را به غیر از خدمات رومینگ بین‌الملل و برقراری تماس با خارج از کشور متوقف کند.
درخصوص کارکرد مشترک دارای سیم کارت دایمی ترابرد شده در این فاصله زمانی، اپراتور فرستنده باید طبق مقررات موجود نسبت به صدور صورتحساب برای مشترک ترابرد شده اقدام کند و مشترک باید نسبت به پرداخت صورت‌حساب صادر شده اقدام کند.
در صورتی که مشترک در مهلت مقرر، از تسویه حساب با اپراتور فرستنده خودداری کند، اپراتور پذیرا موظف است به موجب درخواست اپراتور فرستنده، طبق مقررات موجود نسبت به قطع خدمات مشترک ترابرد شده اقدام کند.
تمامی اپراتورها موظف هستند هر شش ماه یکبار درخصوص تمامی مبالغ مربوط به ترابرد شماره با هم و با سازمان تسویه حساب کند.
رگولاتوری موظف است به منظور اجرا و ارایه ترابرد شماره، مرکز مدیریت ترابرد شماره را در چارچوب این مصوبه ایجاد کند و تمامی اپراتورها موظف هستند با هزینه خود تمامی نیازهای ارتباطی سازمان را برای اتصال به مرکز مدیریت شماره را فراهم کنند.
تصمیم گیری درخصوص شماره های مشترکینی که بعد از ترابرد شماره، طبق مقررات موجود غیرفعال محسوب می‌شود، به عهده رگولاتوری است و رگولاتوری موظف است حداقل سه ماه قبل از راه‌اندازی مرکز مدیریت ترابرد شماره و شروع ارایه خدمات، دستورالعمل اجرایی این مقررات را با مشورت اپراتورها تهیه و پس از تصویب در کمیسیوم، برای اجرا به تمامی اپراتورها ابلاغ کند.

​​