آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دستورالعمل واگذاری شماره های رند تلفن همراه و ثابت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 198 مورخ 23 شهریور 93 خود، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص دستورالعمل واگذاری شمارههای تلفن همراه و ثابت (رند مرتب ) و مناسب را بررس به شرح زیر تصویب کرد:
 
 
1- تعاریف 
-1-1 کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
-1-2 سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
-1-3 شماره رند(مرتب): شمارههای تلفن همراه و ثابت كه به دلیل روان بودن یا داشتن موسیقی لفظی و یا روابط عددی، براحتی در ذهن افراد ثبت می . دشو این شمارهها توسط دارنده پروانه تعیین می .شود
-1-4 شماره مناسب: شمارههای تلفنهای همراه و ثابت كه براساس نوع شماره دارای متقاضی خاص بوده و قیمت آن ها متفاوت از قیمت معمول در بازار . دشبامی این شماره ها توسط دارنده پروانه مشخص می .شود
-1-5 شماره معمولی: كلیه شمارههای تلفن همراه و ثابت تخصیص داده شده به دارنده پروانه به غیر از شمارههای رند(مرتب و ) مناسب 
2- شرایط و ضوابط 
-2-1 دارنده پروانه میتواند بر اساس دستورالعملی اجرایی كه توسط وی تهیه میشود، شمارههای تلفن همراه و ثابت رند(مرتب) و مناسب را بالاتر از قیمتهای تعیینشده در پروانه و مصوبات كمیسیون واگذار كند. در دستورالعمل تهیه شده شرایط اطلاعرسانی عمومی، شرایط رقابتی عادلانه و روش واگذاری باید به صورت شفاف تعیین شده باشد. این دستورالعمل قبل از اجرا توسط دارنده پروانه، باید به تایید سازمان برسد.
-2-2 دارنده پروانه موظف است در خصوص شمارههای (رند مرتب ) كه بر اساس این مقررات واگذار میكند، از طریق سایت خود و سایر روش های اطلاع رسانی مناسب، برای عموم اطلاع رسانی لازم را انجام دهد.
-2-3 در مواردی كه امكان دایری شماره واگذار شده، حداكثر ظرف یك ماه وجود نداشته باشد، دارنده پروانه حق پیشفروش و واگذاری شماره به صورت رند(مرتب) و مناسب را ندارد.
-2-4 دارنده پروانه موظف است در زمان واگذاری شماره به صورت رند(مرتب) و یا مناسب، در خصوص تغییرات شمارهها كه ممكن است در آینده بنابر ضرورتهای مقرراتی و یا فنی اتفاق بیافتد، مشترك را مطلع كند و در صورتی كه بعد از واگذاری، بنا بر ضرورتهای مقرراتی و یا فنی شماره وی تغییر كند، حتیالمقدور شماره ای متناسب به وی واگذار كند.
تبصره: در صورتی كه بدلیل تغییرات فنی یا مقرراتی، شمارههای معمولی واگذار شده به مشتركی به شماره رند(مرتب) و یا مناسب تبدیل شود، شماره مذكور مشمول این مصوبه نبوده و دارنده پروانه حق ندارد بر اساس این مقررات از مشترك درخواست مبالغ اضافی كند. 
-2-5 این مقررات شامل شمارههای رند(مرتب) و مناسب واگذار شده قبل از تاریخ لازمالاجراشدن این مصوبه نبوده و دارنده پروانه نمیتواند بر اساس این مقررات برای شمارههای رند(مرتب) و مناسب واگذار شده قبلی به مشتركین درخواست مبالغ اضافی كند. 
-2-6 واگذاری شماره بر اساس این مقررات نباید به هیچ عنوان منجر به ایجاد محدودیت برای روال عادی واگذاری شماره و هاارایه خدمات توسط دارنده پروانه شود.
-2-7 مبلغ دریافتی بابت این شمارهها در شبكه تلفن ثابت و همراه، به عنوان مبالغ حق اتصال تعیین شده در موافقتنامه پروانه میباشد و مشمول حق السهم خواهد بود.
-2-8 دارنده پروانه موظف است با مشتركین دارای شماره رند(مرتب) و مناسب بدهكار بدون تبعیض و صرفا بر اساس مقررات موجود از جمله دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركین بدهكار تلفن ثابت و همراه مصوبه شماره 1 جلسه شماره 166 مورخ /1392 30/3برخورد كند .
-2-9 نیا مقررات برا ی هیكل دارندگان پروانه تلفن همراه و ثابت از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا و هبود جایگزین مصوبات قبل ییسیكم نیا در ون خصوص می .شود
-10- 2 تفس ری مفاد نیا مقررات صرفا یسیكم با ون است.

​​