آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 192 مورخ 1393/3/30 
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 192 مورخ 1393/3/30 با استناد به بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، لزوم ایجاد فضای رقابتی سالم و شفاف، ایجاد روالهای هماهنگ و شفاف در تبلیغات و انجام هماهنگیهای لازم با مراجع ذیصلاح در خصوص تبلیغات خدمات پستی, مخابراتی و فناوری اطلاعات ، پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در خصوص دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد. این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. 
 
دستورالعمل نحوه تبلیغات و اطلاعرسانی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات 
 
1- تعاریف و اصطلاحات
1-1- کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
2-1- سازمان : سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
3-1- دارنده پروانه: ارایه کننده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات دارای پروانه فعالیت از سازمان
2- شرایط و ضوابط 
1-2- کلیه دارندگان پروانه موظفند در درخواستهای خود برای کلیه تبلیغات اعم از تبلیغات در بیلبوردها، رسانههای جمعی، تبلیغات اینترنتی و امثالهم، نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، موضوع پروانه، قلمرو فعالیت، شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی را به نهاد، سازمان و یا شرکت ارایه کننده تبلیغات ارایه کنند.
2-2- کلیه دارندگان پروانه موظفند در صورت درخواست برای تبلیغات با نام تجاری، قبلاً مراتب را به سازمان اعلام کنند. 
3-2- کلیه دارندگان پروانه موظفند در تبلیغات رادیویی و تلویزیونی خود، خلاصه موضوع پروانه و مرجع صدور آن را اعلام کنند.
4-2- کلیه دارندگان پروانه موظفند در تبلیغات مکتوب خود اعم از تبلیغات در بیلبوردها، جراید و اینترنت، نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، قلمرو فعالیت، شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود را با فونت مناسب و کاملاً شفاف و خوانا اعلام کنند. 
5-2- کلیه دارندگان پروانه موظفند در تابلوهای شرکت و نمایندگیهای مجاز نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود را درج کنند.
6-2- کلیه دارندگان پروانه موظفند در سربرگهای شرکت و نمایندگیهای مجاز نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه و شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و نشانی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی خود را اعلام کنند. 
 
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 192 مورخ 1393/3/30کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صفحه 2 از 2 
7-2- کلیه دارندگان پروانه ملزم به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی و درج نام کامل شرکت مندرج در پروانه، شماره پروانه، مرجع صدور پروانه، قلمرو فعالیت، شماره تلفن حداقل یکی از دفاتر مرکزی و پشتیبانی و همچنین اطلاعاتی از قبیل آدرس دفاتر مرکزی و شعب نمایندگی ها و دفاتر فروش، نمونه قرارداد مشترکین تایید شده از سوی سازمان ، توافقنامه سطح خدمات، نوع خدمات و تعرفه آنها و لینک سامانه 195در پایگاه اطلاعرسانی می باشند. 
8-2- کلیه دارندگان پروانه مجاز به هیچگونه فعالیت ضد رقابتی در تبلیغات خود نیستند.
9-2- تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل به منزله عدم ایفای تعهدات پروانهای خواهد بود.
10-2- مرجع تفسیر این دستورالعمل صرفاً کمیسیون است. 

​​