تلفن همراه

رگولاتوری فراخوان نظرخواهی اصول حاكم بر MVNO منتشر کرد

منبع: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از انتشار فراخوان نظرخواهی تخصصی در مورد سیاستها و اصول حاكم بر صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) در كشور خبر داد.
 
 
صادق عباسی شاهكوه گفت: افزایش ضریب نفوذ و اشباع بازار تلفن همراه كشور، توجه و دغدغه‌ نهاد رگولاتوری را بیش از پیش به افزایش كیفیت خدمات معطوف كرده و بهترین عامل تاثیرگذار در افزایش كیفیت خدمات و كاهش قیمت، براساس تجربه جهانی و منطق اقتصادی، افزایش رقابت در بازار است.
 
وی افزود: یكی از سیاستهای افزایش رقابت در بازار، ایجاد زمینه ورود و فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) در كشور است كه گام اول آن در مصوبه ۱۸۶ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیش‌بینی شده است.
عباسی شاهكوه تصریح كرد: براساس مصوبه ۱۸۶ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتورهای متقاضی ارتقای پروانه فعالیت جهت ارائه خدمات تلفن همراه پهن باند موظفند شرایط را برای ایجاد و توسعه اپراتورهای مجازی تلفن همراه فراهم كنند.
 
معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری با اشاره به اینكه در شش ماه گذشته این سازمان با استفاده از ظرفیت‌های كارشناسی، همكاری با نهادهای پژوهشی و بهره‌گیری از مشاوران داخلی و خارجی، در حال بررسی امكان‌سنجی و تدوین چارچوب و سیاستهای كلی ورود و توسعه اپراتورهای مجازی تلفن همراه است، اظهار كرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با انتشار این فراخوان به دنبال آن است كه همزمان با مطالعات كارشناسی، از خبرگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات كشور بویژه در حوزه ارتباطات سیار، در مورد اصول و ضوابط كلی فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه نظرخواهی كرده و سپس اصول و سیاستهای كلی راه‌اندازی اپراتورهای مجازی تلفن همراه را برای تصویب به كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه كند.
 
وی افزود: خبرگان، متخصصان و نخبگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند به صورت مكتوب و با مراجعه به لینك فراخوان نظرخواهی تخصصی درمورد سیاستها و اصول حاكم بر صدور پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) بر روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نظرات خود را حداكثر تا پایان آبان ماه به رگولاتوری اعلام كنند.

​​