آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان شناسایی و ارزیابی سامانه‌های هوشمند تولید شده در حوزه فیلترینگ

منبع: سینا
مرکز تحقیقات مخابرات ایران سامانه‌های هوشمند تولید شده در حوزه پالایش محتوا را شناسایی و ارزیابی می‌کند.
پژوهکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زیرمجموعه مرکز تحقیقات مخابرات ایران شناسایی و ارزیابی سامانه‌های هوشمند تولید شده در حوزه پالایش محتوا را برعهده دارد.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب فراخوانی اقدام به شناسایی تولیدکنندگان سامانه‌های هوشمند در حوزه پالایش محتوا کرد و در این فراخوان تعداد زیادی از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، توانایی‌‌ها و سوابق خود را برای ارایه محصولات حوزه پالایش به این پژوهشگاه اعلام کردند.
بررسی‌های انجام شده روی توانایی و سوابق شرکت‌کنندگان در فراخوان اولیه، نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها دارای محصولات و فناوری‌‌های بومی در حوزه‌های پالایش محتوای متنی، تصویری، ویدیوئی، پروفایل، وارسی عمیق بسته‌ها، اعمال سیاست در سطح شبکه ارتباطی کشور و اعمال پالایش در سطح خانگی هستند که می‌توان از آنها در شبکه ارتباطی کشور بهره برد.
از همین رو در این فراخوان از تولیدکنندگانی که آمادگی خود را برای ارائه محصولات هوشمند پالایش به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردند، دعوت کرده است که مشخصات فنی و قابلیت‌های محصولات خود را در قالب مستنداتی به این پژوهشگاه ارائه دهند.
باتوجه به پژوهش انجام شده در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن مستندات فنی ارائه شده توسط تولیدکنندگان، زیرساخت‌های لازم جهت ارزیابی محصولات ارائه شده، فراهم می‌شود. پس از ارزیابی، در صورتیکه نتایج قابل قبولی از عملکرد و اعتماد به عملکرد محصول به دست آید، تاییدیه‌‌های لازم از طرف پژوهشگاه به محصول موردنظر ارایه خواهد شد.

​​