فناوری اطلاعات

معاون وزیر ارتباطات: نهایی شدن فرآیند برگزاری مناقصه خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی

منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی شدن فرآیند برگزاری مناقصه "خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی" خبر داد و بر عزم وزارت جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات روستایی تاکید کرد.
مهندس مهدی راسخ اظهار داشت: با توجه به اهمیت ارتباط رسانی به نقاط محروم و دور افتاده و توسعه دولت الکترونیک، مناقصه اجرای پروژه "خرید خدمت اینترنت پرسرعت روستایی برای متقاضیان 25 هزار روستای فاقد این امکان" برگزار و اجرای آن به کنسرسیوم های وب آواسل سپرده شد.
معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت افزود: کنسرسیوم های وب- آواسل متعهد شده است، ظرف مدت یکسال نسبت به ایجاد امکان ارائه خدمت اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی اقدام کند.
راسخ در پایان با بیان این که توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مناطق محروم وکم برخوردار از اولویت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است گفت: وزارت ارتباطات در صدد اتخاذ راهکاری های مناسبی است تا اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر توسعه بتوانند خدمات خود را ارائه دهند.

​​