فناوری اطلاعات

ورود شورای عالی فضای مجازی به قیمت‌گذاری اینترنت

منبع: فناوران
معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: دستورالعمل قیمت‌گذاری در حوزه باند پهن اینترنت تدوین و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مرکز تصویب شده و اکنون این دستورالعمل در صف مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
 
سعید مهدیون با بیان این که اکوسیستم باندپهن کشور در راستای تدوین الگوی قیمتگذاری توسط مرکز ملی فضای مجازی ساماندهی می‌شود گفت: مدل‌های قیمت‌گذاری پهن باند تدوین و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی مصوب شده است. وی با بیان اینکه این مصوبه در صف انتظار برای طرح و تصویب در شورای‌عالی فضای مجازی قرار دارد، تاکید کرد: با تصویب این دستورالعمل، از این پس مشخص خواهد شد با چه سیاست‌هایی باید تعرفه‌گذاری در زمینه اینترنت پرسرعت و پهنای باند اینترنت صورت گیرد.
مهدیون با تاکید بر اینکه پهن باند صرفا نحوه دسترسی و ارتباط نیست، گفت: از پهن باند به عنوان اکوسیستم اینترنت نام برده می‌شود که مدل‌ها و تعاریف متفاوت و مختلفی دارد، به نحوی که حتی محتوای اینترنت را نیز شامل می‌شود.
معاون مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه کاربران اینترنت، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی، عرضه کنندگان خدمات باندپهن و اپراتورهای ارتباطی هر یک بخشی از زنجیره اکوسیستم پهن باند را تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: در این مدل قیمت‌گذاری پهن باند ۷ الگو درنظر گرفته است که جریان اقتصادی برای تمامی الگوها در نظر گرفته شده است.
وی گفت: مدل قیمت‌گذاری اکوسیستم اینترنت باند پهن در مرکز ملی فضای مجازی مصوب شده و در انتظار تصویب شورای‌عالی فضای مجازی است که به صورت دستورالعملی برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود.
مهدیون با اعلام ورود مرکز ملی فضای مجازی به عرصه سیاستگذاری در توسعه پهن باند، گفت: سیاست‌های توسعه پهن باند نیز در دست تدوین است که امیدواریم تا پایان سال به اتمام برسد و به دلیل اهمیت موضوع و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای این بخش، در جلسات آینده شورای عالی فضای مجازی به تصویب برسد.
براساس این گزارش تا پیش از این وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاست‌گذاری در عرصه قیمت و توسعه باندپهن در کشور را بر عهده داشت.

​​