فناوری اطلاعات

سایت مرکز ملی فضای مجازی از دسترس خارج شد

منبع: تسنیم
سایت مرکز ملی فضای مجازی به آدرس "www.majazi.ir" موقتا از دسترس خارج شد.
پیغامی که بر روی خروجی این دامنه قرار گرفته حاکی از تعمیرات سایت است و به کاربران گفته شده که به زودی به شکل عادی باز خواهد گشت.
احتمال تغییر در شکل ظاهری و برخی امکانات موجود در این سایت با توجه به پیغام منتشر شده، وجود دارد.
 

​​