آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

رگولاتوری برای ایجاد مرکز مدیریت جابجایی شماره پیمانکار انتخاب می‌کند

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با انتشار آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 52/س/93  فراخوانی برای ارزيابي كيفي پيمانكاران به منظور "ايجاد مركز مديريت ترابرد پذيري شماره هاي تلفن همراه (MNP)" صادر کرد. 
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نظر دارد ايجاد مركز مديريت ترابدپذيري شماره هاي تلفن همراه (MNP) با مشخصات و  شرايط مندرج در اسناد از طريق مناقصه عمومي با انعقاد قرارداد به اشخاص حقوقي داراي توانايي و تجربه علمي و عملي مرتبط داراي گواهي تاييد صلاحيت و رتبه بندي در رشته ارتباطات از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري- رتبه 1 يا 2 مي باشند واگذار نمايد. براین اساس متقاضیان مي توانند اسناد مناقصه را به نام گروه مشاركت مدني (كنسرسيوم ) در حال تشكيل خريداري نمايند و عضو پيشرو در مناقصه مي بايست داراي گواهي تاييد صلاحيت رتبه 1يا 2 رشته ارتباطات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشد.  
 
داوطلبان شركت در مناقصه مي­توانند در ساعات اداري، پس از نشر آگهي با ارايه معرفي نامه معتبر و واريز مبلغ ده هزار تومان به حساب شماره 2174749005000 به نام تمركز وجوه درآمد متفرقه كشوري نزد بانك ملي شعبه مخابرات در سيستم متمركز(سيبا) به نام خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (اصل فيش واريزي) قابل واريز در كليه شعب بانك ملي در وجه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نشاني اينترنتي www.cra.ir زير پورتال مناقصات مراجعه و پس از ثبت مشخصات حقوقي خود و بارگذاري فيش واريزي و معرفي نامه نسبت به دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه اقدام و با توجه كامل به مندرجات آن، كليه اسناد و مدارك را به امضاء اصل صاحبان مجاز طبق اساسنامه و نيز اصل مهر شركت رسانده و به شرح زير به نشاني فوق تسليم و رسيد دريافت نمايند. لازم به ذكر است پيشنهادات ارسالي بايد سه ماه از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشد. بديهي است ارايه اصل فيش واريزي خريد اسناد و معرفي نامه معتبر به ضميمه اسناد مندرج در پاكت "ارزيابي كيفي" مناقصه الزامي است.
 
براساس این گزارش، تاريخ شروع فروش اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه روز يكشنبه مورخ 23/01/94، تاريخ پايان فروش اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 31/01/94، ميزان و نوع تضمين شركت در مناقصه  ضمانت نامه بانكي به مبلغ 700.000.000 ريال و تاريخ تسليم پاكت ارزيابي كيفي تا ساعت 16 روزسه شنبه مورخ 15/02/94 می باشد. 
 
با سرویس جابجایی شماره تلفن همراه (MNP)، مشترکین میتوانند بدون تعییر هیچ یک از بخشهای شماره تلفن همراه خود، اپراتور سرویس دهنده خدمات خود را تغییر دهند. پیش از این، اصول حاکم بر این خدمات توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شده بود. 
 
به گزارش ایستنا، عرضه سرویس جابجایی شماره، رقابت تازه ای را بر سر کیفیت و تنوع خدمات و تعرفه بین اپراتورهای تلفن همراه کشور ایجاد خواهد کرد. 

​​