فناوری اطلاعات

جای خالی فناوری اطلاعات در بسته دولت

منبع: دنیای اقتصاد
رئیس دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌ نوین مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از بی‌توجهی دولت به صنعت فاوا در بسته اقتصادی خود گفت:  اگرچه بخش ICT (درآمد دولت از محل اپراتورها) پس از نفت و مالیات، سومین منبع درآمدی دولت است، اما توجهی به این بخش در بسته دولت برای خروج از رکود نشده است.
 
مهدی فقیهی با اشاره به بسته دولت برای خروج از رکود و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این بسته افزود: پس از نفت و مالیات، بخش ICT (درآمد دولت از محل اپراتورها) سومین منبع درآمدی دولت است. باوجود اهمیت درآمدی حوزه ICT در درآمدهای دولت و خلاف اینکه انتظار می‌رفت برخی از سیاست‌ها متمرکز بر فناوری اطلاعات باشد، توجهی به ICT در بسته دولت برای خروج از رکود نشده است. وی ادامه داد: IT توانمندساز دیگر بخش‌ها است، ICT در تمامی این سیاست‌ها می‌تواند نقش ایفا کند؛ به‌ویژه ICT در توسعه اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک می‌توانست موثر باشد.

​​