فناوری اطلاعات

اتحادیه جهانی مخابرات موانع نفوذ اینترنت در ایران را چه می داند؟

منبع: زومیت
اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) موانع نفوذ اینترنت در ایران و چند کشور دیگر  را در گزارش سالانه اندازه گیری جامعه اطلاعاتی (MIS) بیان می کند. این اتحادیه نیاز نداشتن به اینترنت را مانع اصلی نفوذ اینترنت در ایران می داند! با توجه به مطالب گزارش قبل در خصوص رتبه ی ایران در کشور های منطقه ، مقایسه این عوامل با کشور بحرین  (رتبه اول منطقه) در نظر گرفته شده است.
 
اتحادیه جهانی مخابرات (International cumminication union ) یا به اختصار ITU  ، سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد است که وظیفه قانون‌گذاری و مدیریت فضای فرکانسی، تدوین استانداردهای تبادل داده و اطلاعات و همچنین کمک به رشد و توسعه ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد. 
 
این سازمان هر ساله گزارشی تحت عنوان Measuring information society  یا همان اندازه گیری جامعه اطلاعاتی  منتشر می‌کند که داده‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات همه ی ۱۶۳ کشور عضو این اتحادیه در  آن لحاظ می شود.
 
در خصوص یک جامعه اطلاعاتی این توضیح لازم است که مبدل شدن هر کشور به جامعه اطلاعاتی در سه مرحله زیر محقق می‌شود:
 
مرحله اول: آمادگی ارتباطات و فناوری اطلاعات که بیانگر میزان توسعه زیرساخت شبكه‌ای و دسترسی به ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
 
مرحله دوم: شدت ارتباطات فناوری اطلاعات که بیانگر میزان استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه است.
 
مرحله سوم: تأثیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیانگر نتایج و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در جامعه است.
 
ITU‌ گزارش  سال ۲۰۱۵ عوامل عدم استفاده افراد از اینترنت  را برای بعضی کشور ها به شرح نمودار زیر بیان کرده است :
میزان تاثیرموانع نفوذ اینترنت در این نمودار هر رنگ یک عامل را مشخص می کند ، که برای کشور ایران رنگ ها به ترتیب اولویت (از ۱ تا ۷) مطابق جدول زیر است .
 
مقایسه این عوامل با کشور بحرین (رتبه اول منطقه)  در نظر گرفته شده است  :
 
Capture.PNG
 
نمره های هر یک از این کشور ها در شاخص ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمودار زیر نشان داده شده است  (ITU ):
 مقایسه  بخش پهن باند ثابت و سیار دو کشور ،‌ مشخص می کند که در بحرین موانعی همچون ، جوابگو نبودن اینترنت ،‌و در دسترس نبودن اینترنت در منطقه اساسا وجود ندارد. به علت نرخ ثبت نام بیشتر در دانشگاه، ایران در مقایسه با بحرین ،دانش و مهارت استفاده بهتری دارد و این به معنی مطابقت دلایل ITU با وضع موجود است . 
 
 توجه داریم که این نمودار مقایسه ای بین عوامل مختلف انجام می دهد و صحبت از میزان تاثیر  عوامل  نیست ، به عبارتی حتی آخرین مورد هم تاثیر زیادی در عدم رشد پهن باند در کشور ما دارد ، اما به گفته این نهاد نیاز نداشتن به  اینترنت تاثیر بیشتری نسبت به دیگر عوامل دارد!

​​