فناوری اطلاعات

سامانه «شاخص» راه می افتد

منبع: فناوران
سامانه منابع اطلاعات شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری (شاخص) توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران رونمایی می شود.
 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات- سامانه منابع اطلاعات شاخص های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری (شاخص)، برای ارایه تصویری از سازمان های ملی و جهانی که در زمینه پایش و ارزیابی علم و فناوری کار می کنند، شاخص های ارزیابی و طبقه بندی موضوعی آن ها و معرفی منابع کلیدی اطلاعات به پژوهشگران و سیاست گذاران راه اندازی شده است.
 
این سامانه، منابع اطلاعات داخلی شاخص ها را مانند کتاب، مقاله، پایان نامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، و طرح های پژوهشی معرفی می کند.

​​