فناوری اطلاعات

وزارت اینترنت ایجاد شود

منبع: ایرنا
عضو شورای عالی فضای مجازی کشور خواستار بازنگری در وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد و تشکیل وزارت اینترنت را پیشنهاد کرد.
 
سعیدرضا عاملی گفت: تحولات فراوانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات بروز کرده است که این تحولات ضرورت ایجاد وزارت اینترنت را دوچندان می کند.
 
وی با بیان این که برخی کشورها اقدام به راه اندازی وزارت اینترنت برای رسیدگی به فعالیت های اینترنتی کرده اند، گفت: ما هم یا باید وزارت اینترنت ایجاد کنیم یا در وظایف و رویکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باتوجه به این تحول ها یک بازنگری صورت گیرد.
 
وی با بیان این که اکنون با دو فضایی شدن (فضای مجازی و فضای جی پی جی) مواجه شده ایم، افزود: نظام حکمرانی نیز با این دو فضا مواجه است و ضروری است برای مواجهه با این دو فضایی برنامه هایی متناسب با آن تبیین و به مرحله اجرا درآید.

​​