باندپهن

پرداخت صورتحساب تلفن ثابت از طریق سامانه های 1818 و 2000

منبع: مخابرات منطقه تهران
مشترکین تلفن ثابت می توانند هزینه کارکرد تلفن و ریز مکالمات خود را از پانزدهم ماههای فرد سال از طریق سامانه های 1818 و 2000 دریافت نمایند.
مشترکین تلفن ثابت می توانند از پانزدهم ماههای فردسال از طریق سامانه های 1818 و 2000 ضمن دریافت هزینه کارکرد تلفن ثابت و ریز مکالمات نسبت به پرداخت صورت حساب میان دوره و پایان دوره خود اقدام نمایند.
 
براساس این گزارش مشترکین می توانند از طریق سامانه پیامکی 0211818 نیز نسبت به دریافت صورتحساب و کارکرد تلفن ثابت خود اقدام و بدهی خود را از همان طریق پرداخت نمایند.

​​