فناوری اطلاعات

سند نقشه راه طرح رادیو پرظرفیت و دسترسی 4G تدوین شد

منبع: ایسنا
تدوین برنامه جامع به منظور تولید سامانه انتقال رادیویی پرظرفیت و دسترسی رادیویی 4G، بر اساس اهداف تدوین شده در کمیته تخصصی صنعت، پژوهش و فناوری در برنامه ششم توسعه، از سوی وزارتخانه به پژوهشگاه، ابلاغ شد.
 
با تدوین این سند، راهبردها و برنامه های اجرایی کلان در سطح ملی و وظیفه و نقش  هر یک از ذینفعان و فعالان حوزه رادیو پرظرفیت و دسترسی 4G مشخص و تبیین شده است.
 
بنا بر این گزارش، به منظور تدوین سند مذکور، مطالعات تطبیقی و بررسی بازارهای بین المللی انجام پذیرفته، کمیته های تخصصی با همکاری سندیکای صنعت مخابرات تشکیل شده، تحلیل بازار و شناسایی نیازمندی ها و توانمندیهای کشور انجام شده است و مشخصات فنی استخراج و RFP پروژه های مرتبط به منظور تولید سامانه انتقال رادیویی و دسترسی 4G.
 
گفتنی است این سند با تایید ناظران و کمیته راهبری نهایی شده و به وزارت ارتباطات ارائه شده است.

​​