رگولاتوری

مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای جلوگیری از زیان دهی شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 256 مورخ 17/02/1396 پس از استماع گزارش دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اقدامات صورت گرفته در نحوه اجرای مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25/12/1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عدم کفایت مفاد مصوبه شماره 5 جلسه شماره 196 مورخ 26/5/1393، بند و تبصره 1 مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 خود را اصلاح کرد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس این اصلاحیه و به منظور جلوگیری از زیاندهی شبکه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران مجاز است در کلیه مکالمات تلفن ثابت، اعم از ثابت به ثابت شهری، ثابت به ثابت بین شهری، ثابت به همراه، برای استانهایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا نشده است، نرخ 30/51 ریال را برای هر پالس اعمال کند.
 
همچنین براساس تبصره این مصوبه و به منظور جبران هزینه های اجرای یکسان سازی کد در سطح هر استان و جبران کاهش درآمد ناشی از اجرای آن، شرکت مخابرات ایران می تواند در کلیه مکالمات تلفن ثابت مندرج در این بند، برای استان هایی که طرح یکسان سازی کد در سطح استان در آن اجرا شده است، نرخ 71/58 ریال برای هر پالس، اعمال کند.
 
 
 
 
 
 
 

​​