باندپهن

4 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

منبع: مخابرات منطقه تهران
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی، شهید عرب سرخی، شهید زارعی و شهید مشهدی مهدی از تاریخ 20 خرداد ماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید اشرفی اصفهانی با پیش شماره های 3316 الی 3319، 3305 الی 3310 در محدوده خیابانهای پیروزی، ائمه اطهار، بلئوار ابوذر، شهید کریمشاهیان و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3337 الی 3339، 3374 الی 3377 در محدوده خیابانهای شهید سرگرد محمدی، شهید غیوری، شهید گودرزی، شهید اسرافیل مختاری و در مرکز مخابرات شهید زارعی با پیش شماره های 4410 الی 4417، 4495، 4609 در محدوده بلوار آیت ا... کاشانی، بلوار فردس غرب، بلوار شقایق، شهید ستاری و در مرکز مخابرات شهید مشهدی مهدی با پیش شماره های 3345 الی 3349، 3386، 3387، 3357 در محدوده خیابانهای مسعودیه، قائم، خاوران، مسگرآباد و مظاهر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

​​