باندپهن

سامانه های 1818 و 2000 بروز رسانی می شود

منبع: مخابرات منطقه تهران
به منظور ارتقاء سرور، سامانه های 1818 و 2000 در تاریخ 7 تیر ماه در برخی ساعات با اختلال همراه است.
با اجرای عملیات توسعه و بروز رسانی دوره جاری سامانه های
 
1818 و 2000 در روز چهارشنبه 7 تیر ماه در برخی ساعات دچار اختلال می شود.

​​