رگولاتوری

کارگاه "فرصت ها، تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" برگزار می شود

دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات، در نظر دارد کارگاهی را با عنوان "فرصت ها، تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات"،‌ با هدف آشنایی مدیران ارشد و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار کند.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد که در روز دوشنبه مورخ 96/6/20،‌ کارگاهی را با عنوان "فرصت ها تهدیدها و چالش های سرمایه گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات" با هدف آشنایی مدیران ارشد و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار کند.
 
بررسی اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری خارجی در کشور و ارایه تعاریف و روش های سرمایه گذاری خارجی در بسترهای قانونی و مقرراتی سرمایه گذاری خارجی در کشور، از جمله موضوعاتی است که در این کارگاه بررسی می شود.
از سوی دیگر سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و مشوق های سرمایه گذاری خارجی و تبیین فرایند سرمایه گذاری خارجی در این کارگاه معرفی می شود.
 
همچنین ارایه تعریف و فهرستی از فرصت سرمایه گذاری خارجی و از همه مهمتر بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری خارجی از دیگر موضوعاتی است که در این کارگاه ارایه می شود.
 
در این کارگاه ، آغاز مشارکت و شکل گیری پروژه سرمایه گذاری خارجی و نحوه اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی برای بهره مندی از حمایت ها و مزایای قانونی، بررسی و تبیین نقش دولت در نظارت و راهبری پروژه های سرمایه گذاری خارجی و مراقبت های پس از آن و نیز رفع موانع جذب سرمایه گذاری خارجی ، مورد بررسی قرار می گیرد.
 
بر اساس این گزارش، مشارکت در این کارگاه برای همه همکاران آزاد است و در اجرای این کارگاه  که فردا در محل تالار شهید قندی (روابط عمومی ستاد وزارت) و با مشارکت مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت برگزار می شود؛ سعی شده است موضوعات به صورت عملی، ارایه و بررسی شود.
به منظور قرار گرفتن در لیست اطلاع رسانی می توانید در این قسمت ثبت نام کنید.

​​