امنیت

کارت هوشمند ملی تا 1403 اعتبار دارد

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه دولت الکترونیکی به تعبیری کلید ورود به کارت ملی هوشمند است، گفت: تاریخ اعتبار کارت های ملی هوشمند تا ۷ سال پیش بینی شده است زیرا ممکن است در این ۷ سال چهره افراد تغییر کند.
 
 
سیف الله ابوترابی با بیان اینکه دولت الکترونیکی به تعبیری کلید ورود به کارت ملی هوشمند است گفت: وزیر کشور پیگیر موضوع تجمیع کارت های ملی هوشمند است و تجمیع کارت های هوشمند به معنی این است که همه اطلاعات هویتی افراد در داخل یک کارت قرار گیرد و هر ایرانی یک کارت احزار هویت داشته باشد.
وی گفت: تاریخ اعتبار کارت های ملی هوشمند تا ۷ سال پیش بینی شده است زیرا ممکن است در این ۷ سال چهره افراد تغییر کند؛ البته ممکن است بعد از این مدت پیش بینی شده نیز امکان تمدید مجدد این کارت ها مانند کارت های سابق فراهم شود یا به طور کلی تغییراتی در آن رخ دهد.
ابوترابی گفت: شناسنامه و کارت ملی دو مقوله جدا از هم است و ضرورتی ندارد فردی که برای صدور کارت هوشمند ملی درخواست می کند، شناسنامه خود را نیز تغییر دهد و شناسنامه جدید دریافت کند.
وی افزود: تغییر کارت ملی از کاغذی به هوشمند برای تمام افراد ضروری است اما شناسنامه تنها زمانی نیاز به تغییر دارد که در اقلام هویتی آنها تغییری ایجاد شده یا مخدوش باشد بنابراین از ملزومات صدور کارت هوشمند ملی تغییر شناسنامه نیست.
براساس این گزارش کسانی که تا پایان سال ۸۹ کارت ملی سابق را دریافت کرده اند بایستی تا پایان سال ۹۶ برای اخذ کارت ملی هوشمند مراجعه کنند؛ زیرا تا پایان سال ۹۶ اعتبار کارت های ملی سابق شان از بین می رود. همچنین کارت هایی که تاریخ اعتبار آن ها تا سال ۹۷ تمدید شده و تعداد آن نیز محدود است، در سال ۹۷ نیز اعتبار دارند؛ البته ممکن است با صدور کارت ملی هوشمند اعتبار آنها نیز ساقط شود.
با توجه به اعتبار هفت ساله کارت های ملی هوشمند، این کارت ها تا سال 1403 است.

​​