رگولاتوری

جهانگرد معاون فناوری و نوآوری جهرمی شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی نصراله جهانگرد را به عنوان معاون فناوری و نوآوری منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، پس از جایگزینی رسول سرائیان بعنوان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی، طی حکمی جهانگرد را بعنوان معاون فناوری و نوآوری خود منصوب کرد.

نصرالله جهانگرد پیش از انتصاب بعنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مشاور و نماینده ویژه رئیس جمهور در فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت اصلاحات بود. وی همچنین مسؤل تدوین برنامه توسعهٔ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، مدیر هماهنگی ملی ایران در برنامهٔ اجلاس جهانی سران جامعهٔ اطلاعاتی، عضو کمیتهٔ ملی فناوری اطلاعات یونسکو، سرپرست (خرداد تا شهریور ۱۳۷۹) و معاون برنامه‌ریزی و توسعه (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) وزارت پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی)، عضو شورای برنامه‌ریزی برنامهٔ چهارم توسعه کشور و عضو کمیتهٔ فرابخشی علوم و فناوری اطلاعات در تدوین برنامهٔ سوم توسعه بوده است.
 
خبر انتصاب جهانگرد بعنوان معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات در حالی منتشر شده است که در ساختار سازمانی فعلی منتشر شده در وبسایت این وزارتخانه سمتی تحت این عنوان مشاهده نمیشود. براساس چارت سازمانی مندرج در وبسایت رسمی وزارت ارتباطات، سمت "معاونت فناوری و امور بین الملل" مشاهده میشود و به نظر میرسد براساس انتصاب اخیر، به زودی شاهد تغییر این عنوان به "معاون فناوری و نوآوری" و منفک شدن مسئولیت "امور بین الملل" از این سمت خواهیم بود.

​​