فناوری

پیشتازی برزیل در تولید زباله‌های الکترونیک در آمریکای لاتین

منبع: فارس

بر اساس گزارش دانشگاه ملل متحد، برزیل در زمینه تولید زباله‌های الکترونیک به کشوری پیشتاز در منطقه آمریکای لاتین مبدل شده است.

در سال 2016 در این منطقه در حال توسعه حدود 3.3 میلیون تن زباله الکترونیک تولید شده که نسبت به سال 2014 حدود 8 درصد افزایش نشان می دهد.

از مجموع این زباله ها تولید 2 میلیون تن از آنها در برزیل اتفاق افتاده که نسبت به سال 2014 ده درصد افزایش نشان می دهد. عدم وجود قوانینی برای رسیدگی به این مساله در برزیل باعث شده تا روند مقابله با این وضعیت مطلوب نباشد.

در حالی که در قاره اروپا قوانینی برای رسیدگی به این مساله در حل تدوین است، در دیگر نقاط جهان برای غلبه بر این مشکل فعالیت خاصی انجام نشده است.

در سال 2016 تنها 20 درصد از زباله های الکترونیک در جهان بازیافت شده است و 76 درصد از آنها به شیوه ای ناایمن در خانه ها یا ادارات انبار شده یا بی هدف رها شده اند.


​​