فناوری اطلاعات

تقویت پلیس برای مقابله با جرایم سایبری

منبع: فارس
ایوب سلیمانی معاون هماهنگ کننده ناجا با بیان گستردگی فضای مجازی و وجود افراد با سنین مختلف در این فضا، گفت: پیچیدگی های فضای مجازی و تهدیدهایی که افراد را در برگرفته، نیازمند تعاریف دیگری برای مقابله با این تهدیدات است که به دنبال این هستیم که با ارتقا و تقویت پلیس در فضای مجازی برای مقابله با جرایم سایبری، این تهدیدات را خنثی کنیم.

​​