فناوری اطلاعات

پاکستان بر شرکت های جهانی فناوری مالیات وضع می کند

منبع: ایرنا
دولت پاکستان قصد دارد بر شرکت های بزرگ فناوری جهان از جمله 'آمازون ، یاهو ، فیسبوک و گوگل' مالیات پنج درصدی وضع کند.
به گزارش تارنمای تلویزیون 'A.R.Y' نیوز پاکستان، در مرحله نخست ، این طرح قرار است در کمیته امور مالی مجلس سنای پاکستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
درصورت تصویب این طرح در این کمیته، زمینه تصویب نهایی آن از سوی دولت در مجلس ملی پاکستان هموار می شود. 
با این حال بسیاری از اعضای کمیته امور مالی مجلس سنا آن را اقدامی غیرتجاری و ضد سرمایه گذاری در کشور می دانند. 
'محمد اقبال' عضو بخش سیاست گذاری درآمد داخلی در کمیته مالی مجلس سنای پاکستان گفت: دولت قصد دارد بر کسب و کار دیجیتالی از جمله وب سایت هایی همچون یاهو و گوگل به دلیل درآمد هنگفت آنها در پاکستان مالیات وضع کند. 
اگر این طرح در مجلس ملی پاکستان نیز به تصویب برسد دولت می تواند بر شرکت های دیجیتالی جهان پنج درصد مالیات وضع کند.
با این حال بیش تر اعضای کمیته مالی مجلس سنای پاکستان با این طرح دولت مخالف بوده و معتقدند که این اقدام نه تنها باعث دلسردی سرمایه گذاران خارجی می شود، بلکه مشکلاتی را نیز برای مردم پاکستان در عرصه دیجیتال به وجود می آورد.
این درحالی است که شرکت های خارجی چینی که در زیرمجموعه طرح مشترک کریدور اقتصادی چین و پاکستان فعالیت می کنند از پرداخت هر نوع مالیات معاف هستند.

​​