فناوری اطلاعات

تلاش وزارت فاوا برای بهبود رتبه اش در خدمات الکترونیکی

کارگاه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیکی دیروز در محل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات آغاز شد.
مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهمیت وضعیت دولت الکترونیکی در این وزارتخانه و ضرورت ارتقای آمادگی و پایداری ارایه خدمات شناسه دار به صورت الکترونیکی و اهمیت رتبه این وزارت ارتباطات در ارزیابی جایزه دولت الکترونیکی، پروژه ای را با عنوان تدوین و پیاده سازی مکانیزم پایش فرآیندهای کسب و کار در وزارت ارتباطات بر مبنای معماری ملی تصویب و در مرحله اجرا دارد.
 

​​