فناوری اطلاعات

با حکم وزیر ارتباطات عباسي شاهكوه رييس شوراي راهبردي توسعه مديريت شرکت زيرساخت شد

 
طي حكمي از سوي محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات صادق عباسي شاهكوه به عنوان «رييس شوراي راهبردي توسعه مديريت شركت ارتباطات زيرساخت و نماينده وزير در اين شورا» منصوب شد.
 
در اين حكم آمده است: اميد است با اتكال به قادر متعال ضمن هماهنگي و تعامل مستمر با شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت، در انجام وظايف محوله به منظور طراحي ساز و كارهاي مناسب براي اجرايي كردن سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري، موفق و مويد باشيد .
 
اميدوارم با اجراي تكاليف مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري درساماندهي كميته هاي تخصصي مرتبط با مسائل مديريتي و اداري موفق باشيد.
 
همچنين به منظور همسو كردن تدابير و پيروي از سياست هاي ابلاغي، ضروري است ضمن ارسال منظم مصوبات شورا و ثبت صورتجلسات در سامانه مربوطه، همكاري لازم با دبيرخانه مركزي شوراي توسعه مديريت وزارت معمول و گزارش هاي مورد درخواست ارسال شود.

​​