فناوری اطلاعات

شرکت های دارای سوءسابقه از شمول دانش بنیانی خارج می شوند

منبع: مهر
شرکت های دانش بنیانی که سوءسابقه داشته باشند از دانش‎بنیانی خارج خواهند شد و تاییدیه معاونت علمی و فناوری را دریافت نمی‎کنند.
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معیارهایی برای ارزیابی شرکت های دانش‎بنیان و کالاها و خدمات این شرکت ها در نظر گرفته است تا به مرحله دانش بنیانی برسند.
ارزیابی شرکت ها و محصولات شرکت‎ها برای دریافت تائیدیه دانش بنیانی باید بر اساس معیارهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سنجیده شوند.
سطح فناوری، مرحله تولید در حد آزمایشگاهی، طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه از معیارهای ارزیابی برای دریافت تاییدیه دانش بنیانی شدن به شمار می روند. شرکت های دانش بنیان شامل چهار دسته نوپای سطح یک، دو و شرکت های تولیدی سطح یک و دو می‎شوند.
شرکت‎ها می توانند با ارایه خدمات تجاری سازی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، به‎صورت شرکت «تولیدی نوع ۲» تایید شوند. همچنین شرکت‎های ارایه دهنده خدمات شتابدهی کسب و کار مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان و بدون نیاز به اسناد فروش، می ­توانند بصورت شرکت «نوپا نوع ۲» یا «تولیدی نوع ۲» تایید شوند.
تاییدیه دانش بنیان شرکت‎ها برای استفاده از مزایای قانونی، به مدت ۲ سال بوده و تمدید این زمان، منوط به ارزیابی و تایید مجدد شرکت از سوی معاونت علمی است.
شرکت هایی که سو سابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته اند (در زمینه تسهیلات، حمایت ها، مالیات، بیمه و ...)، از شمول بررسی در قالب این آئین نامه خارج  می شوند.
اعضای کارگروه، مشخصات شرکت هایی را که در تعامل با آنها از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداری کرده اند، در اختیار کارگروه قرار می دهند.  صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق اخذ اطلاعات از سایر نهادهای مالی، سابقه مالی شرکت های دارای سو سابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار می دهد.
در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه کارگروه می تواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعلام های لازم را دریافت کند. در صورت اعتراض شرکت هایی که سوء سابقه دارند، دبیرخانه کارگروه وضعیت شرکت را مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت تصمیم گیری می کند.
 همچنین تاییدیه شرکت های دانش بنیان که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیلات مالی و حمایت ها)، لغو می شود.
 

​​