فناوری اطلاعات

منع دستگاه های اداری از دریافت کپی شناسنامه

منبع: فارس
سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به زودی به مردم اعلام می شود تا نشانی و کدپستی خود را به ثبت احوال اعلام کنند تا ارائه خدمات ادارات دولتی به افراد از طریق آدرس های ثبت شده باشد و دریافت کپی مدارک هویتی حذف شود.
 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این کار فراهم شده و منتظریم دستگاه های اجرایی به این سامانه متصل شوند تا حذف کپی مدارک در هر سیستمی در دستور کار قرار گیرد. 
 

​​