باندپهن

سرپرست جدید معاونت شبکه مخابرات تهران منصوب شد

 
مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران ، مهندس محمد رضا ملکی مدیرکل سابق مخابرات منطقه هشت را بعنوان سرپرست جدید معاونت شبکه مخابرات منطقه تهران منصوب کرد.
 

​​