بازار سرمایه

خرید و فروش در بورس متعادل شد

منبع: بورس نیوز
شاخص‌های بازار سرمایه نشان می‌دهد که نقش سهامداران حقیقی در خرید‌های مهرماه پر رنگ‌تر از فروش سهام بوده و در این زمینه گوی سبقت را از حقوقی ها ربوده اند.
 
جزییات خرید و فروش سهام از سوی سهامداران حقیقی و حقوقی در اولین ماه پاییز سال جاری نشان می‌دهد که این دو گروه بازیگر اصلی بورس به صورت متعادل در معاملات مشارکت داشته اند.
 
آمارهای معاملاتی نشان می دهد که سهامداران حقیقی‌ بورس در مهرماه امسال ۵۲ درصد خریدها و ۴۸ درصد فروش‌ها را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که حقوقی‌ها سهم ۴۷ درصدی از خریدها و ۵۳ درصدی از فروش‌ها را به نام خود ثبت کردند.
 
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بورس تهران، در نخستین ماه پاییز ۴۲ درصد معاملات توسط سهامداران حقوقی و ۵۸ درصد معاملات توسط سهامداران حقیقی صورت گرفته و در خالص معاملات برابر با ۱۴.۴۰۰ میلیارد ریال از مالکیت سهامداران حقوقی کاسته و به مالکیت سهامداران حقیقی افزوده شده است.
 
همچنین سهامداران حقیقی در مهرماه امسال ۵۲ درصد خریدها و ۴۸ درصد فروش‌ها را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که حقوقی‌های بازار در این مدت، سهم ۴۷ درصدی از خریدها و ۵۳ درصدی از فروش‌ها را به نام خود ثبت کردند

​​