فناوری اطلاعات

براری روسای کمیته‌های تخصصی شورای‌عالی فضایی را منصوب کرد

منبع: مهر
روسای کمیته های تخصصی دبیرخانه شورای عالی فضایی با حکم دبیر شورا و رئیس سازمان فضایی ایران معرفی شدند.
 
مرتضی براری رئیس سازمان فضایی و دبیر شورای عالی فضایی در نشست معرفی ساختار و برنامه های کاری دبیرخانه شورای عالی فضایی، روسای کمیته های این دبیرخانه را منصوب کرد.
 
براین اساس در احکامی جداگانه ، منوچهر منطقی به عنوان رئیس «کارگروه تخصصی سنجش از دور» دبیرخانه شورای عالی فضایی منصوب شد.
 
درهمین حال محمد مسعود تجریشی به عنوان رئیس «کارگروه تخصصی مدیریت بلایا با استفاده از فناوری فضایی»، امیرحسین دوایی مرکزی به عنوان رئیس «کارگروه تخصصی مطالعات راهبردی» و نصرالله جهانگرد، به عنوان رئیس «کارگروه تخصصی ارتباطات و خدمات ماهواره ای» دبیرخانه شورای عالی فضایی منصوب شدند.

​​