فناوری اطلاعات

الزام پزشکان به نصب کارتخوان بانکی

منبع: ایبِنا
۲۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح الزام پزشکان به نصب دستگاه کارتخوان بانکی در مراکز سلامت و مطب ها را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند.
 
بر اساس این طرح تمامی مطب ها و داروخانه های مشمول ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و موسسات مذکور در ماده ۱ همان قانون مکلفند ظرف مدت سه ماه مجهز به دستگاه کارتخوان شوند و تراکنش های مالی خود را از طریق آن انجام دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است زیرساخت های بهره برداری از دستگاه های کارتخوان در مناطق غیر برخوردار را فراهم سازد.
همچنین عدم نصب و راه اندازی تجهیزات فوق توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت مشمول مجازات های مقرر در ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و مجازات های ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نیز جریمه معادل دو درصد درآمدهای سالیانه مودی با رعایت تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم عنوان شده است.
 

​​