فناوری اطلاعات

تحقق درآمدهای مالکیت و حق‌السهم دولت در بخش ICT

منبع: فارس
درآمدهای واریزی وزارت ارتباطات به خزانه در ردیف‌های درآمد مالکیت دولت در بخش ICT، حق امتیاز شبکه و جریمه تعهدات و حق‌السهم رگولاتوری بیش از میزان هدف‍گذاری شده در سال ۹۶ محقق شده اما در سایر ردیف‌ها کمتر از برنامه محقق شده است.
 
در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد دستگاه‌ها در سال اول برنامه ششم توسعه، درآمدهای واریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خزانه داری کل کشور حاصل از حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات آمده است.
 
طبق این گزارش وزارتخانه در دو مورد درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حق امتیاز شبکه و جریمه انجام تعهدات و درآمد حاصل از حق السهم سازمان بیشتر از میزان مصوب عملکرد داشته و در سایر ردیف‌ها کمتر از درآمد مصوب را محقق کرده است.
 
عنوان درآمد

مصوب 96

میلیون ریال 

عملکرد 96

میلیون ریال 

درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات حق امتیاز شبکه و جریمه انجام تعهدات 44000000 46822635
درآمد حاصل از حق السهم سازمان 400000 556658

 

درآمد سایر ردیف‌ها کمتر از میزان مصوب محقق شده که به شرح زیر است:

درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی، درآمد حاصل از نامبرینگ شماره گذاری مخابراتی، بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی، درآمد حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی، درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک، درآمد حاصل از ورودی موزه ها و محوطه های تاریخی و سایر منابع حاصله و درآمد حاصل از فروش و عرضه فعالیت های فضایی و اعطای مجوز های فضایی که این موارد کمتر از اعتبار مصوب عملکرد داشته اند.
 
همچنین در 2 ردیف عنوان درآمد حاصل از سایر جرایم و خسارات و درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول وزارت ارتباطات نیز مصوب و عملکردی گزارش نشده است.
 

​​