تلفن همراه

آخرین وضعیت بازار اپراتورهای موبایل ایران+ جدول

منبع: فارس
آخرین آمارها نشان می‌دهد بخش بزرگ بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است و ماحصل فعالیت 5 سال اخیر برای 2 اپراتور رشد مشترک و یک اپراتور ریزش مشترک بوده است.
 
بررسی شاخص‌های ارتباطی بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین گزارش‌های ارایه شده ، نشان می‌دهد بخش بزرگ این بازار همچنان در اختیار اپراتورهای موبایل است که زیرساخت دیگر صنایع در بازار ICT نیز به شمار می‌آیند. 
 
این گزارش‌ها آخرین وضعیت بازار اپراتورهای موبایل ایران را اعلام کرده که براین اساس تغییر تعداد مشترکان هر 3 اپراتور، تغییر اندازه این بازار در 5 سال گذشته قابل احصاء است.
 
 
 

همراه اول

ایرانسل رایتل

تعداد مشترکان سال 93

40,437,655

28,114,580

2,367,948

ضریب نفوذ سال 93

57.01

39.63

3.34

تعداد مشترکان سال 94

43,485,071

30,546,140

1,883,295

ضریب نفوذ سال 94

57.27

40.23

2.48

تعداد مشترکان سال 95

48,986,225

32,121,049

1,776,173

ضریب نفوذ سال 95

59.10

38.75

2.14

تعداد مشترکان سال 96

52,614,868

33,155,958

2,561,590

ضریب نفوذ سال 96

59.56

37.53

2.90

تعداد مشترکان سال 97

53,857,297

33,234,972

1,617,631

ضریب نفوذ سال 97

60.70

37.46

1.82

 

آمار این جدول نشان می‌دهد در 5 سال اخیر تعداد مشترکان همراه اول 33.18 درصد و تعداد مشترکان ایرانسل 18.21 درصد رشد داشته است و رایتل ریزش 31.68 درصدی تعداد مشترکان را ثبت کرده است.
 
بیشترین ضریب نفوذ به ترتیب در اختیار اپراتور اول، دوم و سوم است.
 

​​