باندپهن ثابت

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

 
عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید قندی، شهید دیالمه، شهید دستغیب، شهید عرب سرخی، دکتر حسابی (مارلیک) و روستای کاجان و تمسیان از تاریخ 2 اردیبهشت ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های 5515 ، 5516 ، 5557 الی 5563 ، 5569 ، 5589 ، 5598 ، 5580 و 5581 در محدوده خیابان های مولوی، خیام جنوبی، مختاری و تختی، و در مرکز مخابرات شهید دیالمه با پیش شماره های 3312 ، 3313 ، 3350 الی3352 ، 3354 الی 3356 ، 3344 و 3683 در محدوده خیابان های شوش شرقی، شهید محمد یزدی، امام موسی صدر و کوچه های احمد معمار، شهید محمدحسین بهشتی و شهید فرد حسینی و در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های 2270 الی 2275 و 2685 در محدوده خیابان های زبردست ، سعیدی ، سیفی پور و قنبری به مدت 72 ساعت و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره های 3374 الی 3377 و 3337 الی 3339 در محدوده خیابان های شهید محمد منتظری، شهید مشتاق، مصطفی خمینی، بلوار کریمی و بلوار امام حسین، در مرکز مخابرات دکتر حسابی (مارلیک) با پیش شماره های 6510 الی 6512 ، 6514 ، 6516 ، 6517 ، 6519 ، 6559 و 3961 در محدوده مرکز و در مرکز مخابرات روستای کاجان و تمسیان با پیش شماره 7634 در محدوده دماوند به مدت سه روز با اختلال همراه است.

​​