بازار سرمایه

مجمع افرانت به حد نصاب نرسید

منبع: بورس نیوز
ماراتن مجامع آرام آرام در حال شروع است که شرکت «افرانت» از این داستان جا ماند.
 
شرکت «افرانت» امروز به مصاف مجمع عادی سالیانه خود رفت اما این مجمع به حد نصاب نرسید و به این ترتیب به زمان دیگری موکول گردید.
قابل ذکر است که تنها 36 درصد از سهامداران در مجمع این شرکت حاضر شدند.

​​