فناوری اطلاعات

سامانه ای هوشمند برای پاسخ به شایعات فضای مجازی

منبع: سیناپرس
فضای مجازی حوزه ای است که کاربران زیادی به آن وارد شده اند این فضا مانند فضای حقیقی است به این معنا که همان طور که در دنیای واقعی شاهد بروز برخی شایعات هستیم، در فضای مجازی نیز شایعات وجود دارند.
در فضای مجازی به دلیل امکان نامعلوم بودن هویت برخی افراد و سرعت انتشار مطالب، خیلی راحت می توان به شایعات و شایعه سازی دامن زد.
 
البته یکی از دلایل گسترش شایعات در فضای مجازی که این حوزه را با بحران هایی روبرو کرده است، نداشتن سواد رسانه ای در کاربران در این حوزه است.
 
به بیان دیگر، با گسترش فضای مجازی به خصوص افزایش استفاده مردم از پیام رسان ها، نشر اخبار و... شایعات نیز روزبه روز افزایش پیدا می کند. میزان اثرگذاری این شایعات در جامعه به قدری زیاد شده است که اخیراً چندین پروژه بزرگ برای شناسایی اخبار جعلی تعریف شده است.
 
در مقاله «طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند جهت پاسخ به شایعات فضای مجازی» که در پنجمین کنفرانس وب پژوهی در دانشگاه علم و فرهنگ ارائه شد، سامانه ای هوشمند طراحی شد که اخبار جعلی و شایعات موجود در فضای مجازی که یک بار مشابه آن ثبت شده است را شناسایی کرده و جواب دهد.
 
برای این کار از تکنیک های مشابهت یاب در پردازش متن و تصویر استفاده شده است. بر اساس این گزارش، متن یک شایعه با متون دیگر تفاوت هایی دارد و شامل چند کلیدواژه خاص است که استفاده از الگوریتم های مشابهت یابی رایج برای آن جواب بهینه نمی دهد. همچنین تصاویر مربوط به یک خبر را با این دید می توان به طور ویژه بررسـی کرد. برای متون، یک مدل مشابهت یاب وزنی ارائه شده اسـت که در مقایسه با مدل های موجود نتایج بهتری از آن دریافت شد و برای تصاویر نیز، الگوریتمی انتخاب شد که برای مشابهت یابی تصاویر خبری بهتر جواب می دهد.
 
مقاله «طراحی و پیاده سازی سامانه هوشمند جهت پاسخ به شایعات فضای مجازی» که در پنجمین کنفرانس وب پژوهی ارائه شد توسط مجتبی مصطفوی قهفرخی، ایمان مختاری فرد، شاهین شمسی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد و دانشگاه آزاد قم تالیف و ارائه شد.
 

​​