فناوری اطلاعات

دولت هند اینترنت کشمیر را قطع کرد

منبع: آی‌تی‌من
دولت هند روز دوشنبه گذشته، موادی از قانون اساسی را که به جامو و  کشمیر استقلال اعطا کرده بود، لغو و اینترنت را نیز در این منطقه قطع کرد.
 
 
دولت نارندرا مودی، سیاستمداران کشمیری را در حصر خانگی قرار داده و به گردشگران نیز دستور داد که به سرعت منطقه مورد مناقشه کشمیر را ترک کنند. هم زمان دولت راستگرای مودی، مواد A35 و 370 قانون اساسی را که به ایالت جامو و کشمیر استقلال نسبی اعطا کرده و اجازه می‌داد قوانین خود را داشته باشند، لغو کرد.
در مقابل، وزارت خارجه پاکستان نیز اعلام کرده که همه گزینه‌های ممکن را برای مقابله با اقدامات غیر قانونی دولت هندوستان بررسی می‌کند.
 

​​